Kompjuterska optimizacija krmnih smeša
Dušan N. Kovačević, dipl.inž.

 

Upotreba računara i programa kod balansiranja obroka za ishranu domaćih životinja je svakodnevica. U isto vreme je moguće izračunati i  ekonomske pokazatelje te šire sagledati status proizvodnje... Kako pronaći i izabrati odgovarajući programski paket za gazdinstvo!?...

 

Sve veća prisutnost personalnih kompjutera i interneta u nauci i praksi ishrane domaćih životinja dala je bezbrojne mogućnosti za uspešnu stočarsku proizvodnju. Na tržištu kompjuterskih programa (software) mogu se pronaći više ili manje usavršene verzije programa za optimizaciju krmnih smeša za sve vrste stoke, ribe i kućne ljubimce. Upotreba programa je, uslovno rečeno, pristupačna širem krugu zainteresovanih, posebno stručnjacima.

 

„U nauci i praksi često stvarnost sagledavamo i rešavamo modelom. Pri tome, model uvek predstavlja pojednostavljenu stvarnost. Stočarska proizvodnja je vrlo složena aktivnost koja uključuje veliki broj činilaca i njihovih međuzavisnosti. Ona se odvija u uslovima široke prakse koji su u priličnoj meri određeni prirodnim, ekonomskim i socijalnim okolnostima. Da bi se sve to bolje upoznalo u mnogobrojnim slučajevima neophodno je eksperimentisanje sa životinjama u praktičnim ili izmenjenim uslovima. Međutim, eksperimenti su vrlo skupi i zahtevaju vreme za njihovo izvođenje, a za svako pitanje ne može se lako i jednostavno postaviti novi ogled. Otuda, moramo pokušati da stvarnost sagledavamo i rešavamo na modelu.

Simulacija uslova, odnosno modela, izuzetno je teška jer se unutar životinje odvijaju mnogi komplikovani fiziološki procesi, a neke od njih još uvek potpuno ili delimično ne poznajemo. Zbog toga će model biti vrlo koristan bilo da se upotrebi u naučnim istraživanjima ili u praktičnom savetodavnom radu. U istraživanjima omogućava da uspešnije razmišljamo o testiranju tehničko-tehnoloških i ekonomskih osetljivosti, pre početka ogleda. U praktičnoj primeni rezultata istraživanja model može da igra značajnu ulogu u obračunu koji je uvek potreban i koristan prilikom primene novih mera i rešenja, kao i pri sagledavanju ekonomike gazdinstva. Pored toga, primena modela može biti od koristi u kontroli procesa proizvodnje, rukovođenja farmom i rukovođenju gazdinstvom. Na primer, proizvodnja u stočarstvu se može predvideti, a potrebe u hrani i kompozicija smeša precizno izračunati. Konačno, model može pomoći u delimičnoj proceni efekata i posledica primene određenih zootehničkih mera i odluka...” (Prilagođeno po Pavličeviću i sar., 1996.)

 

Sadejstvom poljoprivrednih stručnjaka, matematičara, statističara i informatičara u dekadi posle objavljivanja navedenog naučnog dela dovela je, u balkanskim i srednjeevropskim razmerama, do pojave ogromnog broja aplikativnih (korisničkih) programa zasnovanih na linearnom/nelinearnom programiranju te stvaranju obimnog broja statističkih programa za analizu varijanse željenih pokazatelja (ANOVA system). Ovim je omogućeno poljoprivrednim stručnjacima u regionu da sa više samopouzdanja koriste najnovije preporuke i da samostalno ažuriraju podatke u programima prema trenutnim mogućnostima svoje farme, zapata stoke, krmnoj bazi i kretanjima cena na tržištu.

Ovaj naučni rad je otvorio put svrsishodnijoj i sveobuhvatnijoj primeni literaturnih podataka u svakodnevnoj praksi naučnika i stočarskih stručnjaka Balkana...

 

U zemljama Zapada, primena i rast korišćenja računarskih programa za sastavljanje krmnih smeša nije mnogo starijeg datuma nego u Srbiji. Međutim, oni su široko rasprostrli probne programe u populaciji poljoprivrednih proizvođača i ohrabrivali ih da uče i u praksi stečena iskustva koriste za dalji rad. Ovim je olakšano naučnicima da imaju tzv. dvosmernu komunikaciju: nauka-praksa te da lakše i sigurnije donose zaključke koje će pretočiti u nove preporuke -  te ih, povratnom spregom, plasirati natrag u primarnu proizvodnju...

 

Danas je, putem Interneta, dostupna kupovina računarskih programa posvećenih ishrani domaćih životinja. Veličina datoteka se kreće od npr. 7 MB (za pojedinu vrstu) do oko 40-45 MB (obrađene su potrebe za ishranu više vrsta domaćih životinja). Cena profesionalno urađenog, potpunog, programa je oko US$ 199, u proseku. Ukoliko korisnik ili student stočarstva želi probni period, može program besplatno dobiti (snimiti) sa interneta na rok do 90 dana. Snimanje programa i, eventualno, dobijanje korisničke šifre (password), prema mom iskustvu, protiče bez prekida internet veze...

Internet komunikacija može biti skopčana sa izvesnim teškoćama. Navodim tri varijante Internet keywordsa (ključnih reči) koje možete koristiti za dalje proučavanje:

optimizer,ration; anova; optimizer programming in animal nutrition

 

Slika predstavlja korisnički interfejs (prozor-window) na monitoru tokom balansiranja potreba vitamina A, D i E za ishranu priplodnih ovaca (program: OviRation ver. 2.0 – firme Softagro).

 

Osnovna literatura:

Pavličević,A., Grubić,G., Koljajić,V., Đorđević,N., Jovanović,R.D., Đukić Snežana, Kovačević, D.N.: Priprema modela programiranja ishrane krava u toku proizvodnog ciklusa, Poljoprivreda #381-382, SPITS, Beograd, 1996.