Inovacija – ključ uspeha
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Naša zemlja je krenula putem integracije u EU. Zaostalost u poljoprivredi, u odnosu na razvijene evropske zemlje je očigledna. Da bismo uspeli da period tranzicije prebrodimo što brže, bolje i efikasnije moramo znalački iskoristiti naše prednosti. Poljoprivreda i prehrambena industrija, šumarstvo i drvna industrija, sport, bankarstvo, zdravstvo, nauka i školstvo, turizam i saobraćaj, treba da postanu prioritetne grane u našoj zemlji. Preduslovi postoje: sam geografski položaj naše zemlje, konfiguracija, površine i kvalitet obradive zemlje, prirodne šume i pašnjaci, količina i kvalitet vode za piće, umereno - kontinentalna klima, turistički atraktivni lokaliteti, izgrađena saobraćajna mreža, postojeći objekti, stručan kadar, razvijeni univerzitetski centri i dr. Sve to čini našu zemlju atraktivnom za buduća ulaganja.

Promene se moraju desiti u svim strukturama društva. Uvođenje zakona vrednosti, novih zakona, novih sistema poslovanja i tehnologija, zahtevaju drugačiji pristup i načine razmišljanja. Jedan od osnovnih preduslova uspešnosti je pravilna, adekvatna edukacija stanovništva. U okviru edukacije posebno mesto zauzima usmeravanje, podučavanje, osposobljavanje i stimulisanje seljaka, stočara i farmera da drugačije razmišljaju, drugačije se organizuju, tržišno proizvode, usvajaju nove tehnologije, povezuju se u savremene zemljoradničke zadruge, osnivaju i učlanjuju u društva odgajivača, osnivaju unije proizvođača, povezuju se sa proizvođačima i odgajivačima u zemlji i inostranstvu itd.

Samo proizvodi koji stižu na „trpezu” bogataša imaju sigurnu prođu i donose uspeh u prihodima. Na tržištu se traži odličan kvalitet, postojećih, starih, novih i lokalnih proizvoda, uz stalnost isporuke određene tržišno isplative količine. Posebno je u poljoprivredi težište u proizvodnji „zdrave”, „ekološke”, „zelene”, „organske” hrane koja dostiže višestruko veće cene na tržištu.

Svaki proizvođač koji iz godine u godinu čini isto, proizvodi iste proizvode i na iste načine, sasvim sigurno će izgubiti novac, izgubiti trku na tržištu. Uspešan proizvođač je onaj koji je za korak uvek ispred drugih, koji je u toku sa novim tendencijama, koji pristaje i prihvata, usvaja nove tehnologije, metode, uslove, vrste, sorte, rase i  dr.

 

Inovacija je ključ uspeha. Potreba je „majka” inovacije a inovacija je „otac” profita.

Svaka inovacija obuhvata četiri faze, perioda:

 

1. INVENCIJA

Ova faza obuhvata koncepciju određene ideje, eksperiment pod kontrolisanim uslovima, razvoj ideje u praktičan, tržišni model. Ideje su pokretači napretka.

Postoje određena pravila kojih se treba pridržavati:

- Nijedna ideja nije loša ideja.

- Kritikovanje ideje nije dozvoljeno.

- Preuzmite i prihvatite rizike.

- Budite kreativni.

 

Razvoj ideje dovodi do pojave novog izuma, nove tehnologije, novih proizvoda, novih mašina, alata, oruđa, novih usluga i sl.

 

2. INTRODUKCIJA

To je druga faza u kojoj se inovacija prenosi sa teoretske i eksperimentalne faze u realnu, konkurentnu tržišnu fazu. Onaj koji vrši uvođenje (introdukciju) prihvata i preuzima rizike uvođenja inovacije na tržišnom nivou. Troškovi su u ovoj fazi obično visoki zbog manjih proizvedenih količina i zbog visokih promotivnih i reklamnih troškova uvođenja novog proizvoda, inovacije na tržištu. Uspeh i nagrada su proporcionalni uspehu u prihvatanju inovacije, novog proizvoda na tržištu. Onaj koji uvodi inovaciju, novi proizvod, obično dobija najveći profit ostvarene uspešne introdukcije. Ovde se preuzima najveći rizik u fazi kada je tražnja nepoznata, neodređena.

 

3. ŠPEKULACIJA

To je sledeća faza gde inovacija, novi proizvod, svojim uspehom ohrabruje i dovoljno garantuje, pruža sigurnost investiranja od strane drugih, konkurenata. To su investitori - špekulanti koji koristeći inovaciju imaju viziju tržišnih mogućnosti razvoja dalje prodaje, realizacije. Investitori obično kopiraju inovaciju ili prave sličan proizvod, ali u daleko većem obimu, većim količinama. Njihov rizik je daleko manji po jedinici proizvoda. Njihova je namera da izvuku što veći profit u fazi rane popularnosti inovacije, proizvoda, kada je tražnja za inovacijom, novim proizvodom daleko veća od ponude. Ova faza se završava kada cena inovacije dostiže nivo koji više ne garantuje ekstra profit.

 

4. STABILNO UVOĐENJE INOVACIJE

U ovoj fazi inovacija se transformisala u prihvaćenu normu. Investitori u ovoj fazi razmišljaju da rezultati utvrđenog uvođenja stabilne proizvodnje dovode do predvidivog, ali ne i spektakularnog profita. Ova faza počinje kada investitori proizvode „inovaciju” zato što je sama po sebi dokazano vredna. Veruje se da će se potreba za tim proizvodom nastaviti zbog svoje praktičnosti, upotrebne vrednosti. U ovoj fazi dobit je mala ali sigurna, bez većih rizika.

 

U svakoj od faza razvoja nekog proizvoda, mogućnost finansijske dobiti je proporcionalna količini preuzetog rizika.

Što je rizik veći, veća je i mogućnost dobiti.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta