Avasi Mediteran Farma – Repro centar:

Na putu ka regionalnoj selekcijskoj stanici za ovčarstvo
Marjan Gievski

 

Avasi Mediteran Farma (dalje AMF) osnovana je 1997 godine. Njeni počeci usko su vezani za njenog „idejnog projektanta”, vedetu makedonskog ovčarstva, danas pokojnog prof.dr. Nikolu Todorovskog koji je 30 godina svog akademskog života posvetio avasi rasi, verujući u njenu superiornost u odnosu na druge mlečne rase i snažno se perom, faktima, borio za njenu afirmaciju i uključenje u tokove ovčarstva Makedonije i regiona.

Prof.dr. Todorovski bio je angažovan od osnivača i vlasnika AMF farme da u svojstvu savetnika napravi kompletnu fizibiliti studiju, formatira i projektuje farmu koja će raditi kao repro centar, u početku Nacionalni a kasnije Regionalni. Njemu je bila poverena nabavka stada elitnih životinja, njihova aklimatizacija i akomodacija koja je protekla bez ikakvih problema.

 

Iskreno rečeno, u početku smo i mi sa farme sa rezervom prihvatali hrabre tvrdnje i ubeđivanja uvaženog profesora koji je tvrdio, bez ikakvog kompromisa u glasu: „da ovce navedene rase (izraelska unapređena avasi) daju, u proseku, 6 puta više mleka nego naše domaće rase”. Tada nam se to činilo malo preterano i mi smo intimno, u podsvesti, bili zadovoljni da to bude samo 2-3 a ne 6 puta, ali naša dilema je trajala dok nisu stigle prve životinje. Već u prvoj nedelji smo shvatili da je njihova mlečnost iznad svih naših očekivanja, da su naši strahovi bili neosnovani, a da je profesor Todorovski majstor svog zanata (izuzetno precizni proračuni) i da je bio ispred svog vremena u svojoj razvojnoj viziji.

Njegovo ubeđenje, potkrepljeno ozbiljnim agroekonomskim predračunima, da Makedonija uključujući avasi rasu u svoje ovčarstvo (postepeno pretapanje) može da proizvodi više mleka nego Južna Francuska, nije bez osnova i aktuelno je i danas kao naučni i organizacioni izazov. Naime, Makedonija sa avasi rasom ima pozitivna iskustva, prva je u Evropi još daleke 1969. godine, kada je prvi put u organizaciji  navedenog profesora direktno iz Izraela (sa kojim tadašnja SFRJ kao zemlja 3-ećeg sveta, nije imala nikakve diplomatske odnose) uvezen izvestan broj avasi ovaca i ovnova, zahvaljujući pre svega ličnim prijateljskim kontaktima dotičnog profesora sa kolegama iz Izraela. Kasnije je bilo više ovakvih uvoza.

 

Tako je to krenulo, skromno kao i svaki normalan početak, ali u našem slučaju stručno, sa vizijom, planom, ali i sa zavidno organizovanom matičnom evidencijom (okosnicom svega) na samom početku.

 

Danas je AMF savremena ovčarska farma, poznata stručnoj i naučnoj javnosti i stočarima.

Locirana je u selu Gradište (1309) kod Kumanova, tačnije, na pola puta regionalnog puta Kumanovo–Sveti Nikole, na 800 m nadmorske visine (Gradištanske planine) gde su zime do -28°C a leta pakleno vruća od 30-45°C, padavine male i loše raspoređenje (blizina Ovče Polja).

AMF radi kao jedini licencirani repro centar za avasi rasu (Licenca br.08-2688/2 MZSHV i Rešenje br.03/102 Instituta za Stočarstvo u Skoplju) i za potrebe države Makedonije proizvodi visoko vredan genetski materijal (muška jagnjad) koju Ministarstvo poljoprivrede subvencionira u visini 1/2 od cene 250 € (drugu polovinu plaća farmer) i posredstvom Agencije za razvoj individualne poljoprivrede distribuira pedigriranu čistorasnu mušku jagnjad drugim ovčarskim farmama koji avasi rasu koriste kao melioratora. Naime, avasi rasa je u prethodnoj praktičnoj proveri na terenu, uspešno prošavši test, ušla u   Nacionalnu Dugoročnu Strategiju razvoja ovčarstva Republike Makedonije (2000-2013.) kao rasa meliorator sa kojom se vrši ukrštanje naših nisko produktivnih rasa i sojeva (avasi ovnovi x domaće pramenke) i na taj način, brzo i jeftino, već u F1 generaciji (prvo koleno ukrštanja ) dobijaju se visoko mlečni melezi sa povećanjem mlečnosti od 250-330%.

 

AMF se profesionalno bavi uzgojem i selekcijom čistorasnih avasi ovaca kao i prodajom pedigriranog rasplodnog materijala (podmladak).

AMF stado je nukleus stado odakle počinje unapređenje celog mlečnog ovčarstva Makedonije (od nukleusa, preko reproduktivnih, do komercijalnih farmi). Tu se vrše sva potrebna merenja i pravi se potrebna datoteka matičnog knjigovodstva, za koju je razvijen poseban softver (kompjuterski program) koji omogućava praćenje oko 300 parametara za jedno grlo, analogno tome i toliko pregleda za jedno grlo, uključujući i genetsku mrežu za svako grlo posebno, gde smo u mogućnosti da pratimo grlo 4 kolena unazad sa dve strane (majčine i očeve) tj. oko 28 poznatih roditelja.

Osim standarnih parametara, kao što je individualna dnevna mlečnost, laktacijska mlečnost, laktacijska kriva, dužina laktacije, broj legla, kompozicija mleka (mlečna mast, proteini i bezmasni suvi ostatak), stadni i stajni prosek, softver nam omogućava da kvalitetno pratimo i selekcionišemo vimena za mašinsku mužu. To  radimo  u kombinaciji sa 13 faktografskih i 15 numeričkih vrednosti.

Softver koji je po svojoj funkciji kombinovan (selekcijsko-organizacioni) omogućava nam da osim sistematske selekcije organizujemo i kompletno upravljavamo farmom, da koristimo pregonska napasivanja t.j. da naizmenično koristimo raspoložive pašnjake (u programu koristimo CD snimak - izvod iz katastarskih snimanja koji je podeljen na 2 pašne zone, od kojih svaka ima po 7 pašnjaka).

Selekcija se vrši saglasno najnovijim svetskim metodama, znači ogroman broj informacija (oko 300 za jedno grlo) služe kao baza za upotrebu raznih metoda ocenjivanja vrednosti grla (grupnih indexa, LSM, AM, BLUP, BLUM… i td.).

Pripreme za progeno testiranje ovnova su u završnoj fazi i sa tim krećemo uskoro, prvi u regionu.

 

Awassi Mediterranean Farma-Repro centar je pod kompletnom desetogodišnjom kontrolom i monitoringom Instituta za Stočarstvo u Skoplju koji u kontroli primenjuje ICAR-ov A4 metod kontrole mlečnosti, sa kojim imamo izvanrednu saradnju i  nesebičnu pomoć (na AMF–u i avasi rasi je uspešno iz ISS magistrirao jedan magistar a sredinom aprila 2008. doktorsku disertaciju o avasiju treba da brani još jedan kandidat).

Isto se odnosi i na Katedru za stočarstvo Fakulteta za agrar i hranu iz Skoplja  i Agro Bio Institut (Bio Informatic group) iz Sofije odakle dolazi naš glavni savetnik za selekciju i genetiku, uvaženi dr Georgi Dimov.

Mnogo je instituta i katedri sa kojima AMF tesno sarađuje i razmenjuje iskustva i znanja stečena u napornom odgajivačko-selekcijskom radu.

 

AMF je na početku transformacije od Nacionalnog repro centra u veliku Selekcijsku Regionalnu Stanicu.

Ideja je da se na jednom mestu ekipira čitav korpus elitnog znanja regiona i stavi u funkciju proučavanja jedne rase  i njenih mogućnosti, kao i komparativne studije sa drugim mlečnim rasama i sintetskim populacijama koje će iz nje proizaći.

Aplikaciju i podršku tog procesa dosad su dala 26 doktora nauka iz Makedonije, Bugarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije, Kipra, raznih proviniencija i naučnih interesa koji će raditi timski u 4 sekcije:

 

1-Selekcija i genetika

2-Veterina i oplodnja

3-Primena novih tehnika i tehnologija i savremeni menadžment na farmi

4-Mlekarstvo i sirarstvo.

 

Uspeh tog velikog dugogodišnjeg posla nije neizvestan zbog činjenice da u programu transformacije AMF učestvuju eminentni stručnjaci, specijalisti iz raznih oblasti: selekcija, genetika, populaciona genetika, bioinformatika, ishrana, fiziologija, reprodukcija i td., kao i da je AMF stado zbog heterogenosti  izvanredan materijal za proučavanje i dalju selekciju   zbog postojeće 10 godišnje sveobuhvatne datoteke matičnog knjigovodstva u štampanoj i elektronskoj formi, sveobuhvatnog softvera i novih selekcijskih programa iz USA i EU koji su nam dostupni.

 

AMF stado  ima oko 200 čistorasnih ovaca, za par godina treba da ima oko 500 fertilnih ovaca da bi uspešno moglo da odgovori na velike zahteve regiona za rasplodnim materijalom koji su sve veći iz razumljivih razloga, kao što su:

- izuzetno visoka mlečnost avasi rase

- neprikosnovenost na paši

- izdržljivost i prilagodljivost na razne sisteme odgajivanja, od intenzivnog do polunomadskog.

 

Osim ovih razloga, koji spadaju u oblast aklimatizacije i akomodacije, na ogroman broj zahteva za rasplodnim materijalom koji nam dolaze iz susedstva, osim blizine i mogućnosti nabavke manjeg broja rasplodnih grla, utiču i naše  izuzetno povoljne-deprimirane cene priplodnog materijala (komercijalni razlozi) u komparaciji sa cenama repro materijala zemalja EU i USA gde se rasplodno jagnje prodaje od 600-2500 € na paritetu EX WORK (dvorište farme dobavljača) a specijalizovane elitne linije u okviru rase prodaju se i za nekoliko hiljada eura po grlu. Na ovu cifru obično se dodaje još bar toliki quantum troškova za skup i dug transport, osiguranja i td.

 

Najnovi zvanični rezultati Instituta za stočarstvo iz Skoplja koji se odnose na AMF za 2007. godinu:

- prosečna laktacijska mlečnost je 384,6 litara mleka po grlu

- rekordna mlečnost od 724 litara mleka

- rekordna dnevna mlečnost od 4,2 litra mleka po grlu

- laktacija 257,7 dana.

 

Ono što nas provocira i potiče na rad je heterogenost stada. Na AMF u ovom momentu oko 45% stada ima veću mlečnost od 400 lit.mleka, a izvestan broj grla su sa 500, 600 i 700 litara mleka. To je taj kriterijum koji nam daje za pravo da kažemo da zaista imamo stado izvanrednog genetskog potencijala.

Sa povećanjem broja grla kojem težimo, moćićemo sve više i više da povećavamo selekcijski pritisak i selekcijske kriterijume dižemo prema gore. Ovim, u kombinaciji sa progenim testiranjem ovnova, kontinuiranim osvežavanjem krvi elitnog materijala, profilaksom koju sprovodimo i primenom naučnog resursa koji nam je dostupan, AMF u kontinuitetu ide napred.

 

Ono što je potrebno da se ovde naglasi jeste činjenica da su ovo rezultati koji se odnose na pašni sistem proizvodnje (sa oko 280-300 dana ispaše) uz dodatak koncentrata (znači: jeftinija proizvodnja), a ne u zatvorenom štalskom sistemu, iako je rasa pogodna i za takav sistem odgajivanja koji je svakako skuplji, što govori o visokim genetskim predispozicijama ove rase koja u matičnoj zemlji, Izraelu, u proseku daje oko 400 lit.mleka sa rekordom od 1300 lit.mleka.

 

Organizovanim, planskim radom, stalnim usavršavanjem i uz veliku ličnu i institucionalnu podršku nauke i struke, uspeli smo za ovih 10 godina da se rezultatima rada pozicioniramo na zavidan nivo i budemo naučno i komercijalno aktuelni.

Ta nas činjenica svakako ohrabruje i raduje, ali nas ne čini samozadovoljnim jer smo svesni fakta da je mnogo teže sačuvati određene pozicije na duži rok nego doći do njih. Tako da smo svesni da  nam ozbiljan rad i iskušenja tek predstoje.

Zato je mali AMF tim kao svoj moto rada notirao moto:

 

„Nema velikih i malih poslova – ima ih završenih i nezavršenih...”

 

Avasi Mediteran Farma - Kumanovo

 

 

Panorama sela Gradište i AMF

 

 

Ulaz u AMF

 

 

Avasi ovca Ana – AMF stado

 

 

Avasi ovca Lujza - AMF stado

 

 

Avasi jagnjad – AMF stado, ’04.

 

 

Avasi ovca sa lepim vimenom – Gan. Awassi, novembar ’05.

 

 

Vime avasi ovce – Gan. Awassi, februar ’07.

 

 

Mašinska muža avasi meleza F3

 

 

Eho pregled sjagnjenosti avasi ovce na AMF

 

 

AWASSI MEDITERRANEAN FARM - REPRO CENTAR

Marjan Gievski, direktor

Ul. Ivana Milutinovića br.6, Kumanovo 1300

Republika Makedonija

Telefoni: 389 31 423 200, 389 31 464 666

Fax: 389 31 418 919

Mobil: 389 71 900 898

E-mail: amf-carlo@mt.net.mk

Skype ID: marjan-kumanovo