HIPOGEN - uređaj za dezinfekciju
Lidija Rafailović, dipl.fizikohemičar

 

Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti u saradnji sa Agronomskim fakultetom u Čačku razvio je elektro­hemijski uređaj za proizvodnju hipohlorita, koji je jedno od najsigurnijih dezifekcionih sredstava.

Korišćenjem ovog sredstva postupak dezinfekcije postaje pogodniji od ostalih postupaka i to podjednako - kako sa aspekta ekonomske isplativosti tako i sa, vrlo značajnog, ekološkog aspekta.

Prednosti korišćenja ovog uređaja u dobijanju dezinfekcionog sredstva hipohlorita su veoma velike, a najvažnije - što je dobijeno sredstvo netoksično za životnu okolinu i, ujedno, potpuno bezopasno za zdravlje čoveka. Uz to, dezinfekciono sredstvo u ovom uređaju dobija se na mestu upotrebe, iz obične kuhinjske soli i pitke vode, uz zanemarljivo malu potrošnju električne energije. Rukovanje ovim uređajem je jednostavno i ne zahteva posebnu osposobljenost radnika, a uređaj je lak i može se prenositi prema potrebi na drugo mesto.

Uređaj Hipogen (slika 1) već je u upotrebi za dezinfekciju vode za piće u bunarima, za dezinfekciju vode za kupanje u bazenima, kao i u pogonima prehrambene industrije.

Upotrebom ovog sredstva dokazano je da se obezbeđuje potreban bakteriološki kvalitet vode.

S obzirom na značaj mleka i mlečnih proizvoda kao biološki vrednih životnih namirnica, poseban značaj posvećen je upotrebi ovog uređaja u uspostavljanju odgovarajućeg kvaliteta ovih namirnica. To posebno dolazi do izražaja ako se uzme u obzir činjenica da zemlje EU značajnu pažnju poklanjaju kvalitetu mleka i mlečnih proizvoda i za njih imaju jedinstven standard.

Eksperimentalna ispitivanja primene ovog uređaja od strane stručnjaka Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu (vršena na farmi u Dobanovcima), potvrdila su da na kvalitet mleka i mlečnih proizvoda značajno utiče hrana, zdrava voda, zdravstveno stanje krava, kao i tehnologija i higijena u procesima prerade mleka.

 

U procesu podizanja kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda uređaj za proizvodnju hipohlorita, Hipogen - osnovno sredstvo za dezinfekciju na farmama i poljoprivrednim gazdinstvima ima značajnu ulogu. Posle jednogodišnje primene programa dezinfekcije ustanovljeno je znatno smanjenje pojava mastitisa krava (upale vimena). Broj bakteriološki pozitivnih krava na streptokoke i stafilokoke se drastično smanjio.

Pranje i dezinfekcija u operacijama muže i prerade mleka može se uspešno izvršiti u kofi uređaja zapremine 10 litara, tako što se rastvori 250 grama kuhinjske soli u vodi, a rukovanje sa njim je veoma jednostavno. Uređaj se uključi u trajanju od 10-12 h (u toku noći), a ovako dobijeni rastvor hipohlorita koristi se za dezinfekciju vimena, muznih šolja, creva, posude za prihvatanje mleka, kao i ruku muzača.

 

Kada se mleko luči u vime, ono je sterilno. Pre izlaska iz vimena ono se inficira bakterijama koje ulaze u vime kroz sisni kanal (slika 2). Ako se radi o upali kravljeg vimena (mastitis) dolazi do jake zaraze mleka bakterijama, tako da mleko može biti nezdravo za ljudsku upotrebu. Stepen infekcije i sastav bakterijske populacije zavisi od čistoće u kojoj krave žive, kao i od čistoće površina sa kojima mleko dolazi u dodir (vedro ili oprema za mužu, sito ili cediljka, kante za transport mleka, tankovi i mešalice). Kada se krave muzu ručno, zagađenje u velikoj meri zavisi od čistoće muzača, njegove spretnosti i načina kako se sa kravom postupa, ali i kod ručne i kod mašinske muže može doći do velikog zagađenja mleka ako se ne pridržava propisana higijena. Osnovna preporuka je: higijena i dezinfekcija vimena, ruku, muznog uređaja, armatura i posuda u kojima se skladišti mleko, kao i održavanje u skladišnim posudama na 4°C (posebno u letnjim mesecima). U masovnoj proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda rizikuje se velika šteta i gubitak novca, jer jedna greška u pranju može izazvati zagađenje velikih količina mleka i trovanje stanovništva. Jasno je da je mnogo bolje odgovarajućim postupkom pranja i dezinfekcije sprečiti da do ovih gubitaka uopšte i dođe.

Da bi se održao odgovarajući kvalitet mleka potrebno je pridržavati se tehnoloških uslova pranja i dezinfekcije, kao i praćenje i održavanje zdravlja krava. Dosadašnja ispitivanja pokazala su da je moguće u znatnoj meri suzbiti mastitis kod krava, ako se održava higijena muže i higijena staja. Pored gubitka u proizvodnji mleka, lošijeg kvaliteta mleka, otežava se prerada mleka i ugrožava zdravlje ljudi.

U cilju suzbijanja mastitisa krava preporučuje se dezinfekcija hipohloritom.

 

 

Slika 1.

Shema uređaja za proizvodnju aktivnog hlora - hipohlorita iz slane vode (HIPOGEN)

 

Uputstvo za upotrebu uređaja

  1. Napuniti kofu vodom

  2. Sipati 200 g soli

  3. Dobro izmešati

  4. Postaviti uređaj na kofu

  5. Uključiti uređaj

  6. Posle 5 časova rada isključiti uređaj

  7. Ukloniti kofu sa „tečnim hlorom”

  8. Isprati elektrolizer vodom

 

Slika 2.

Karakteristična mesta sakupljanja mlečnih masnoća - bakterija (*) u muznim uređajima

 

 

Lidija Rafailović, dipl.fizikohemičar, Agronomski fakultet, Čačak

 

Izvor:

Euro farmer, # 1-2, Aranđelovac, 2005.

www.eurofarmer.net  info@eurofarmer.net

Ljubaznošću:

www.cenzone-europe.com