Jabukovo sirće u stočarstvu
Projekat-Eksperiment: Moć prirode

 

Period: 2000.- 2002.

Učesnici:

stručnjaci veterine sa Univerziteta Szent István u Budimpešti (Budapest)

Doktori - Czirle, Bárdos, Kiss, Réthy

 

Za eksperiment je korišćeno Buszeszovo* čisto jabukovo sirće pod nazivom Condixir®**.

Ovaj proizvod se proizvodi isključivo od biranog zdravog voća po strogim tehnološkim pravilima IFS standarda kojim raspolaže Buszesz dd.

 

 

Naučne osnove za pokretanje ispitivanja uticaja jabukovog sirċeta u stočarstvu

 

Zahtevi Unije, težnja za smanjenjem odnosno potpunim uklanjanjem antibiotika iz stočarstva, čovekova težnja za prirodnim materijama, i bojazan od bolesti uzrokovanih antibiotik-rezistentnim bakterijama nagnala je naučnike za istraživanjem alternativnih rešenja u oblasti stočarstva.

Jedan od smerova za zamenu antibiotika je upotreba organskih kiselina. Njihova prednost da se sa lakoċom upijaju u ċelijske zidove bakterija uništavajuċi pri tom DNK (DNA), onemogućavajući njihovo razmnožavanje, predstavlja jednu od osnova ispitivanja mogućnosti upotrebe jabukovog sirćeta.

Nadalje, organske kiseline imaju pozitivno dejstvo na smanjenje pH u crevnom traktu, čime se razmnožavanje štetnih bakterija još više ograničava, kao i njihova dobra osobina da sprečavaju stvaranje patogenih bakterija u već konzumiranoj stočnoj hrani.

Od mnogih proizvoda stvorenih na bazi organskih kiselina ispitivanja su pokazala da čisto jabukovo sirće ima najvrednije osobine u svom sastavu. Jabukovo sirće, po ovoj osobini je poznata materija od pradavnina koja je dugo vremena pala u zaborav. Još su Rimljani koristili ovo sirće kao osvežavajuće piće, kao konzervans i kao začin u ishrani.

Samo jabukovo sirće, proizvedeno isključivo biološkim vrenjem, sadrži spektar materija koje po svojim osobinama predstavljaju prepreku razmnožavanju patogenih bakterija i imaju pored toga osobinu da u nizu načina intenzivno i to pozitivno utiču na razvoj živog organizma u koji se unosi.

 

Hemijski sastav čistog jabukovog sirćeta

Po laboratorijskim ispitivanjima jabukovo sirće ima 18 makro- i mikroelemenata a u značajnoj meri ima: kalcijum 34,05 mg/l; magnezijum 8,64 mg/l; gvožđe 5,46 mg/l; fosfor 5,09 mg/l; silicijum 2,38 mg/l.

Osim ovih elemenata sirċe sadrži 8 esencijalnih aminokiselina: fenilalanin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, treonin, triptofan i valin.

Od vitamina, koji su od izuzetnog značaja, sirće sadrži: riboflavin 10-65 U/l; nikotinska kiselina 100-260 U/l; pantotenska kiselina 50-165 U/l.

Čisto jabukovo sirće sadrži izuzetno veliku dozu KALIJUMA/K+ (216,5 mg/l) s kojim je u stanju regulisati pH živog organizma a što je bitno za kontinuiran, zdrav razvoj.

 

Tabela 1          

Analiza preparata CONDIXIR

(KÉKI Lab., 663/2005/35, Budapest 21. jun '05, www.keki.hu )

 

Ispitivana osobina

10% sirće, 23 uzorka

5% sirće, 23 uzorka

Fizičke osobine

čisto, zlatnožute boje

čisto, zlatnožute boje

Procenat kiseline, %

10,03

5,02

Ostatak alkohola, vol.%

0,11

0,06

Sadržaj suve materije, g/100 ml

2,31

1,02

Sadržaj šeċera, g/100 ml

0, 3

0,18

bezšećerni ekstrakt, g/l 1,0%

1,97

2,04

Sadržaj pepela, g/100 ml

0,325

0,20

Gustina, g/ml

1,0216

1,012

Cink (Zn) ppm

0,17

0,24

Bakar (Cu) ppm

0,046

0,036

Olovo (Pb) ppm

0,03

0,02

Kadmium (Cd)  ppm

0,0027

0,002

Arsen  (As) ppm

0,0128

0,0168

Živa (Hg) ppm

0,00015

0,00017

Sumpordioksid, SO2 (mg/l)

<10

<10

Mikrobiološki sastav

Proizvod ne sadrži bakterije štetne po sirće

Proizvod ne sadrži bakterije štetne po sirće

 

Doziranje jabukovog sirćeta

Postavilo se pitanje koji bi bio najprihvatljiviji put dodavanja, odnosno doziranja sirćeta stoci u ogledu.

Na osnovu analize pijaće vode (eksperiment Kiss-Bárdos) ustanovljeno je da je najpovoljniji put doziranja upravo preko vode za piće. Merenja su pokazala da je najpovoljniji omer 1:100.

Naime, u ovom omeru dodato sirće u vodi reguliše pH vode na nešto ispod 5 i to je količina koju stoka rado konzumira. Ovu pH vrednost voda pod dejstvom sirćeta dugo zadržava. U toku merenja koja su vršena u periodu od 24 sata u normalnim temperaturnim uslovima, vrednost pH nije se značajno promenila. Vrednost promene u svim merenjima bilo je svega 0,3 (sa 4,55 na 4,88).

Merenja koja su vršena u pitkoj vodi stoke pri letnjim vrućinama, pokazala su da voda koja sadrži sirće ima 1000 puta manje bakterija u odnosu na pitku vodu koja nije bila tretirana sirćetom. Što je najvažnije, voda sa sirćetom nije uopšte sadržavala kolonije bakterija COLIFORM-a, ENTEROCOCCUS-a i SALMONEL-e, što nije bio slučaj sa čistom vodom bez tretmana.

 

Izvršeni eksperimenti

 

(1) Jurasko, 2000.

Stručnjaci Kiss-Bárdos su u saglasnosti sa firmom Jurasko d.o.o. izvršili eksperiment na farmi zečeva. Broj jedinki je bio 300 zečeva. Trajanje eksperimenta je bilo 28 dana (70. dan života).

Način vršenja eksperimenta:

Jedinke su razdvojene u tri eksperimentalne grupe po 100 zečeva, u odnosu polova 50-50.

Uslovi držanja bili su potpuno identični za sve tri grupe.

 

1) Prvu grupu činile su jedinke koje su od početka eksperimenta dobijale Condixir u pitku vodu.

2) Drugu grupu su činile jedinke koje su od početka eksperimenta dobijale antibiotik u ciklusima kao što se to predviđa u ovoj grani, a dobijale su normalnu vodu bez tretmana sirćetom.

3) Treću grupu su činile jedinke kontrolne grupe, bez dodavanja sirćeta i antibiotika.

 

Hrana i ostali uslovi držanja bili su identični u toku celog eksperimentalnog perioda.

 

Rezultati istraživanja u test periodu:

1. Porast težine jedinki Condixir grupe je za 1,1-1,4 grama bio viši od druge i treće grupe.

2. Condixir grupa je u toku 28 dana potrošila 0,38-0,62 kg manje hrane za 1kg prirasta.

3. Druga grupa koja je bila pod antibioticima imala je svega 2% manju smrtnost jedinki u toku test perioda u odnosu na Condixir grupu. Dok je treća grupa imala 6% viši mortalitet jedinki nego što je to bio slučaj u Condixir grupi.

 

Zaključak eksperimenta

Upotreba jabukovog sirćeta znatno poboljšava tov, smanjuje specifičnu potrošnju stočne hrane, smanjuje mortalitet. Jabukovo sirće, po ovom eksperimentu, predstavlja ekonomski opravdanu formu zamene antibiotika, tov postaje ekonomičan bez potrebe upotrebe medikamenata, vitamina i ostalih sintetičkih preparata.

 

(2) Czirle-Bárdos, 2001.

Vrsta životinja: ćurani

Broj jedinki: 1000 komada podeljenih u dve grupe: Condixir i Kontrolna

Condixir grupa primala je jabukovo sirće pitkom vodom u odnosu 1:100

Uslovi držanja bili su potpuno identični

Težine jedinki u početku eksperimenta: 1,94

Vreme trajanja eksperimenta: 21 sedmica

 

Merenja vršena:

1. dnevno merenje potrošnje stočne hrane

2. sedmično merenje prirasta žive težine

3. analiza krvi i upoređivanje analiza obe grupe

 

Rezultati eksperimenta:

Postignute telesne mase(kg/TM) po grupama: Condixir 15,3kg; Kontrolna 13,76kg

Razlika između ove dve grupe u postignutoj težini je 11,2%.

Condixir grupa je za 7,5% imala bolje iskorišćenje stočne hrane od Kontrolne:

Condixir grupa 2,82kg hrane/kgTM a

Kontrolna grupa 3,05kg hrane/kgTM

 

Izvršene analize krvi merile su nivoe ukupnog nivoa holesterola, koncentracije triglicerida i količine belančevina u krvi. Upoređivanjem krvnih analiza došlo se do rezultata da je kod Condixir grupe koncentracija holesterola i triglicerida u svim slučajevima niža od onih kod Kontrolne grupe, dok je sadržaj belančevina u krvi daleko višlji kod Condixir grupe, što upućuje na zaključak da je metabolizam kod Condixir jedinki bio daleko intenzivniji. Merenja FRAP-a krvne plazme pokazala su se višljim kod Condixir jedinki, što ukazuje na to da su ove jedinke daleko otpornije na stres i imaju daleko bolji imunitet.

 

(3) Réthy-Kiss, 2002.

Prethodne analize u korišćenju jabukovog sirćeta pokazale su kompleksne rezultate, naročito kada se primetilo da sirće direktno utiče na metabolizam i krvnu sliku jedinki u tovu. Ova dva stručnjaka su postavila zadatak da ispitaju detaljniji uticaj sirćeta na metaboličke procese.

 

Vrsta jedinki: odrasle japanske prepelice podeljene u tri grupe:

- Condixir grupa koja je pila vodu sa Condixirom (5%-no jabukovo sirće) 1:100

- Sintetička grupa koja je pila vodu sa sintetičkom sirćetnom kiselinom (5%-na sirćetna kiselina) 1:100

- Kontrolna grupa koja je pila čistu vodu

 

Vreme trajanja eksperimenta: 2 sedmice

 

Na kraju eksperimentalnog perioda svim jedinkama je odstranjena žlezda odgovorna za lučenje enzima amilaze – pankreas ili gušterača – naravno, razdvojene u odgovarajuće grupe. U svakoj grupi ove žlezde su homogenizirane. Od homogeniziranih organa razređivanjem su napravljene tinkture. Na raspolaganju su bile tri grupe eksperimentalnih tinktura koje su nosile obeležja probavnog trakta tri grupe japanskih prepelica. Nakon ovako spremljenih uzoraka svakom je dodat skrob, kako bi se inkubacijom na 37ºC u trajanju od 30 minuta podvrgao dejstvu ostataka enzima amilaze u homogeniziranoj tinkturi.

U toku reakcije luga sa tinkturama, skrob se u najmanjoj meri i najkasnije mogao dokazati u tinkturi Condixir grupe.

Ovaj eksperiment dokazao je da je kod jedinki koje dobijaju tretman jabukovim sirćetom aktivnost enzima daleko intenzivnije izražena nego kod ostale dve grupe i da ova intenzivirana enzimska aktivnost pomaže boljem iskorišćavanju stočne hrane.

Po ovom, ne postižu se odgovarajući rezultati samo dodavanjem aminokiselina (slučaj sa Sintetičkom grupom koja nije pokazala ništa bolje rezultate od Kontrolne) - za potpuni pozitivni uticaj na razvoj živog organizma potreban je čitav sistem aminokiselina, mikroelemenata i vitamina koje samo jabukovo sirće sadrži u svom sastavu.

 

* BUSZESZ RT., Sorompó u. 1, 1033 Budapest, Hungary

** Condixir® – registrovan i kontrolisan preparat

CONDIXIR® - prodaja, informacije, kontakt:

Budai György, +36 30 445 2455, budaig@axelero.hu