Ispitivanje probiotika u ishrani piladi - Novi Itebej
Dragan Žikić

 

Proizvođač: Zima Ištvan

Period: oktobar – novembar 2004.

Kontrola: 10.000 brojlera

Ogled: 100 brojlera (1 kg/t) Lacture

Hibrid: ROSS 308

Trajanje ogleda:42 dana

 

Rezultati

 

Tabela 1.

Proizvodne karakteristike

 

 

Lacture (1 kg/t)

Kontrola

Masa (g)

2462.5

2450

Utrošak hrane (g)

4090

4450

Konverzija

1.66

1.82

 

Razlika ostvarena u utrošku hrane po piletu je bila 0,36 kg. Na 1000 pilića to iznosi 360 kg. Ako računamo prosečnu cenu hrane od 14 dinara to je 5040 dinara. Za 1000 pilića potrebno je utrošiti 4,1 kg Lacture, što po ceni od 500 din/kg iznosi 2050 dinara. Na 1000 pilića ostvarena razlika samo na utrošku hrane je 2990 din. Nažalost, u samom eksperimentu nije kontrolisan mortalitet koji predstavlja izuzetno važan proizvodni pokazatelj. Kontrolom mortaliteta očekuje se i veći efekat koji može ukazati na povoljno delovanje Lacture.

 

Tabela 2.

Dužine creva (cm)

 

 

Lacture (1 kg/t)

Kontrola

 

Duodenum

30.8

31.2

 

Jejunum

73.6

82.4

p<0.05

Ileum

72

84.4

p<0.05

Caecum

39.2

40.4

 

 

Rezultati ukazuju na statistički značajno kraće jejunum i ileum. Poznato je da dužina creva ukazuje na efikasnost iskorišćenja hrane. Manja dužina creva ukazuje na efikasnije varenje hrane i manji utrošak energije na izgradnju samih creva.

 

Histološka analiza tankih creva

 

Grafikon 1.

Visina crevnih resica u kontrolnoj i grupi koja je dobijala Lacture

Podaci na grafikonu ukazuju na statistički značajno povećanje visine resica u svim delovima tankih creva. Povećanje visine resica ukazuje na bolju apsorpciju hranljivih materija u tankom crevu, što posmatrano sa aspekta proizvodnje, rezultira manjim utroškom hrane za kg prirasta.

 

Grafikon 2.

Dubina kripti u kontrolnoj i grupi koja je dobijala Lacture

Statistička značajnost u pogledu dubina kripti uočena je kod duodenuma i jejunuma. Sam pokazatelj (dubina kripti) ukazuje na proces zamene enterocita i njihovo smanjenje se dovodi u vezu sa boljim uslovima u crevima, odnosno manjim propadanjem ćelija crevnih resica. Energija koja se troši za zamenu ćelija resica može biti iskorišćena za druge procese u organizmu.

 

Grafikon 3.

Odnos visine resica i dubine kripti u kontrolnoj i grupi koja je dobijala Lacture

Promene u visini epitela i dubini kripti najbolje opisuje njihov odnos. Uočava se statistički značajno povećanje ovog odnosa kod životinja koje su dobijale Lacture što ukazuje na bolju razvijenost crevnih resica, duži životni vek enterocita (ćelija crevnih resica) što rezultira boljom apsorpcijom hranljivih materija i većim prirastom.

 

Slika 1.

Mikrofotografije ileuma pileta (a) koje je dobijalo Lacture i (b) kontrolne grupe

(HE, objektiv 5x)

 

 

(a)                                                      (b)

 

Izvor:

www.cenzone-europe.com