Beta-D-Glukani
Leonard Kaljević,
M.Sc., USA

 

Beta-D-glukani su nesvarljivi polisaharidi široko rasprostranjeni u namirnicima kao što su zrnevlje žitarica, uključujući ovas i ječam, kao i u kvascu, bakterijama, algama i pečurkama. Beta-D-glukani se naročito nalaze u zidovima ćelija. Beta-D-glukan kvasca se prodaje kao nutricioni dodatak. Beta-D-glukan kvasca kao dodatak je poliglikozni polisaharid koji se dobija preradom zidova ćelija pekarskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae).

Beta-D-glukan kvasca, koji se često pominje kao beta-glukan kvasca, sastoji se od lančanih i razgranatih polimera. Lančane strukture su (1-3)-beta-D-povezani polimeri glukoze i (1-6)-beta-D-povezani polimeri glukoze. Razgranati polimeri sastoje se od (1-3)-beta-D-povezanog stuba koji sadrži različit stepen (1-6)-beta ogranaka. Beta-D-glukan kvasca se ponekad naziva 1.3/1,6 glukan.

Beta-D-glukan kvasca, čini se, ima imunomodulatorna svojstva. On se može vezati za različite ćelije nespecifičnog imuno sistema, kao što su makrofagi i neutrofili. PGG-glukan ili poli-(1,6)-beta-D-glukopiranosil-(1,3)-beta-D-glukopiranosa je genetski modifikovan Saccharomyces cerevisiae beta-glukan. On se u kliničkim studijama ocenjuje kao imunomodulatorni agens i modifikator biološkog odgovora.

Zymosan je naziv preparacije zida ćelije koja potiče od Saccharomyces cerevisiae, koja sadrži beta (1,3)-glukan, beta (1,6)-glukan i druge komponente zida ćelije, kao što su hitin i manoprotein. Imunološki efekti Zymosan-a se, uglavnom, pripisuju beta-glukanima.

Beta-D-glukan kvasca može imati imunomodulatornu sposobnost i sposobnost snižavanja masti.

 

Mehanizam delovanja

Većina studija rađenih sa beta-glukanom kvasca izvedena je na kulturi tkiva, na životinjama i sa PGG-glukanom, koji je primenjen parenteralno. Beta-glukan kvasca se može vezati za beta-glukan receptore u makrofagima i stimulisati produkciju takvih citokina kao što su TNF (tumor necrosis factor)-alpha i IL(interleukin) - I beta. Vezivanje za beta-glukan receptor može takođe prouzrokovati oslobađanje takvih, na kiseonik reaktivnih vrsta, kao što su superoksid anioni i hidrogen peroksidi. Beta-glukan kvasca takođe može stimulisati takve ćelije kao što su neutrofili NK (ćelije prirodne ubice) i LAK (limfokino-aktivirane ubice) ćelije. Svi gore navedeni stimulativni efekti mogu rezultirati manjim antimikrobnim i tumoricidnim aktivnostima.

Istraživanja na PGG-glukan ukazuje uzajamno deluje sa receptorima na monocite i neutrofile. Misli se da ova interakcija priprema ove ćelije za proizvodnju citokina i drugih imuno-modulatornih supstanci kada su one potrebne. U tom smislu, beta-glukan kvasca se može smatrati okidačem imunog sistema.

Mogući imunomodulatorni efekti oralnog beta-glukana ostaju nejasni. Beta-glukan kvasca je nesvarljivi polisaharid, samo neznatan deo njegove hidrolize se dešava u želucu ili tankim crevima. Neko varenje beta-glukan kvasca koje se dešava u debelim crevima uz pomoć bakterijske beta-glukozidaza postoji, i neki ostaci tog varenja, oligosaharidi molekularne mase do 20.000 daltona, su otkriveni u serumu životinja, kao i ljudi, koje je pratilo varenje beta-glukan kvasca.

Međutim, nije poznato da li ovi apsorbovani oligosaharidi imaju bilo kakvu imunološku ili drugu biološku aktivnost. Oralni beta-glukan kvasca može imati imunološku aktivnost zahvaljujući svojoj vrlini interakcije sa limfoidnim tkivom creva (GALT). Imune ćelije udružene sa GALT se mogu aktivirati svojim kontaktom sa beta-glukanom kvasca u crevima i da migriraju u druga tkiva gde mogu izazvati imunomodulatorne efekte.

Otkriveno je da beta-glukan kvasca smanjuje nivo holesterola kao što i povećava nivo HDL-holesterola. Mehanizam povišavanja HDL-a je nepoznat. Takođe, nije dovoljno ispitano kako beta-glukani, uključujući i ovsene beta-glukane, smanjuju nivo holesterola. Smatra se da efekat smanjenja nivoa holesterola ovsenog beta-glukana može da se pripiše, u velikoj meri, njegovom mogućnošću izazivanja lučenja žučne kiseline. Beta-glukan kvasca možda takođe izaziva lučenje žučne kiseline.

 

Farmakokinetika

Nakon gutanja, doslovno ne postoji varenje beta-glukana kvasca u tankim crevima. Glikozidno povezivanje beta-glukan kvasca je tipa beta, i ne postoje beta-glukozidaze među enzimima varenja. Neko varenje beta-glukana kvasca postoji u debelim crevima uz pomoć aktivnosti bakterijskih beta-glukozidaza. Neki oligosaharidi do molekulske mase od 20.000 daltona koji su proizvedeni pomoću bakterijskih beta-glukozidaza mogu biti apsorbovani. Veliki procenat unetog beta-glukana kvasca se izbaci u fekalijama.

 

Indikacije i upotreba

Izgleda da je beta-glukan kvasca nespecifični obogaćivać imuniteta koji koristi svoju sposobnost, između drugih mogućih mehanizama, da aktivira makrofage. On može da ima neke antikancerogene, antiaterosklerotične i antiinflamatorne efekte, može da ubrza zarastanje rana i pod određenim uslovima poboljša zdravlje kože.

 

Pregled istraživanja

Beta-glukan kvasca je pokazao da ima nespecifične efekte za poboljšanje imuniteta in vitro i u nekim proučavanjima životinja i ljudi. Ova supstanca se vezuje za aktivirajući receptor kod makrofaga kod ljudi, kao i kod mnogih životinjskih vrsta. U nekim od ovih eksperi­menata, beta-glukan kvasca je pokazao antibakterijske, antifungalne i antiviralne efekte.

Genetski modifikovan beta-glukan kvasca povećao je sposobnost monocita i neutrofila da uništavaju mikrobe kod zdravih dobrovoljaca. Nakon toga, pacijentima visokog rizika pred operaciju je dat placebo ili beta-glukan kvasca u nasumičnom redosledu u grupama gde ni pacijenti niti lekari nisu znali da se nešto testira. Oni koji su primili beta-glukan kvasca su imali daleko manje postoperativnih infekcija od onih iz kontrolne grupe. Takođe su imali smanjene potrebe za anti­bioticima i kraće vreme boravka na intenzivnoj nezi.

Aktivacija makrofaga može biti jedan od mehanizama koji takođe doprinosi nekim anti-inflamatornim i antikarcinogenim aktivnostima povezanim sa beta-glukanom kvasca u preliminarnom eksperimentalnom radu. Ova supstanca je pokazala izvesnu aktivnost protiv humanog melanoma i karcinoma bazalnih ćelija in vitro. Vršena je opservacija inhibicije rasta tumora i povećanja procenta preživljavanja kod životinja sa transplantima melanoma, adenokarcinoma, mamary carcinoma i lymphocytic leukemia.

Korišćen u kombinaciji sa antimikrobičkim i antikancer lekovima, beta-glukan kvasca je pokazao da ima blagotvorne sinergističke efekte pod određenim uslovima. Sinergija (efekat združenog dejstva, pp) je prijavljena u odnosu na ampicilin, gentamicin, amphotericin B i 5-fluorouracil, između ostalih, i u određenim situaci­jama. Beta-glukan kvasca je se pokazao kao radioprotektivan u nekim okolnostima kada je prepisan bilo pre ili posle radijacije. Ovo uglavnom in vitro i rad na životinjama treba da bude klinički dokazan.

Budući da.je beta-glukan ovsa uspostavio hipoholesterične efekte, preduzeto je istraživanje da se utvrdi da li i beta-glukan kvasca takođe ima tu aktivnost. Nedavno, gojaznim hiperholesteričnim muškarcima je davano 15 grama beta-glukan kvaščanih vlakana dnevno u periodu od osam nedelja što je značajno smanjilo nivo holesterola u plazmi. Imali su beznačajan pad LDL-holesterola. Značajan porast nivoa HDL-holesterola je zabeležen četiri nedelje nakon primene vlakana.

Rečeno je da su lipidni efekti beta-glukana kvasca slični onima viđenih kod korišćenja beta-glukana ovsa s obzirom na ukupni holesterol i superiorni u odnosu na HDL-holesterol. Ova superiornost, međutim, je možda omogućena time što smo za ovu studiju koristili znatno veće doze fibera nego što je to bio slučaj kod studija u vezi ovsa.

Sposobnost beta-glukana kvasca da inicira makrofagičnu aktivnost Langerhanih ćelija kože se može pripisati nekim zapaženim svojstvima zalečenja rana ove supstance. Takođe je primećeno da beta-glukan kvasca povoljno utiče na suvu kožu i njenu elastičnost.

 

Izvor:

Euro farmer, # 3-4, Aranđelovac, 2005.

www.eurofarmer.net  info@eurofarmer.net

Ljubaznošću:

www.cenzone-europe.com